Töökeskkonnavoliniku ja töökeskkonnanõukogu liikme 24H koolitus

Antud koolitus on sobilik tööohutusalaseks esmaseks väljaõppeks, aga ka oma tööd alustavale töökeskkonnaspetsialistile või ettevõtte juhile või personalijuhile, kes täidab töökeskkonnaspetsialisti kohustusi.
Koolitust pakume nii eesti, vene kui ka inglise keeles. Standardse koolitusprogrammi pikkus on 24-h (kolm päeva) ning programm vastab SM 14. detsembri 2000. a määruses nr 80 “Töötervishoiu- ja tööohutusalase väljaõppe ja täiendõppe kord” toodud kavale.
Peamised teemad, mida käsitletakse:
  1. Töötervishoiu ja –ohutuse töökorraldus ettevõttes, töökeskkonnaspetsialisti ja töökeskkonna voliniku roll.
  2. Töökeskkonnas leiduvad ohutegurid – füüsikalised, keemilised, bioloogilised, psühhosotsiaalsed ja füsioloogilised ohutegurid. Nende mõju inimese tervisele, nende hindamine töökeskkonnas.
  3. Töökeskkonna riskianalüüs ja selle koostamine. Töötervishoiu ja tööohutuse tegevuskava koostamine.
  4. Töötajate juhendamine, ohutusjuhendid, ohumärguanded.
  5. Ohutusmeetmete valik (sh isikukaitsevahendid).
  6. Tervisekontrollide vajadus ja korraldamine.
  7. Tööõnnetused, kutsehaigused. Nende uurimine ettevõttes.
  8. Tervisedendus töökohal.