Kemikaaliohutus

Vastavalt Töötervishoiu ja tööohutuse seadusele ning Kemikaaliseadusele peab ettevõte, kes kemikaale käitleb, kemikaaliohutuse reegleid järgima.

Keemilisteks ohuteguriteks loetakse kõiki neid kemikaale, mis võivad oma omaduste tõttu kahjustada töötaja tervist, keskkonda või vara. Töökeskkonnas kasutatakse tuhandeid kemikaale, mille terviseohtlikud omadused on erinevad. Lisaks on kemikaalid võimelised kahjustama erinevate dooside juures erinevaid organeid, olla ärritavad, allergiat põhjustavad või vähktõve tekitajad jne. Kemikaalide ohutus on Euroopa Liidus rangelt reguleeritud: kehtib REACH-määrus, CLP-määrus ning muud spetsiifilisemad direktiivid; lisaks kehtib Eestis 2015. aastal vastu võetud Kemikaaliseadus.

Kemikaaliseaduse kohaselt on kõige olulisemad tööandja kohustused järgmised:
 • Kõik ohtlikud kemikaalid peavad olema nõuetekohaselt märgistatud.
 • Kõigil ohtlikel kemikaalidel/toodetel peavad olema eestikeelsed ohutuskaardid.
 • Kõik töötajad, kes kemikaale käitlevad, peab olema asjakohane väljaõpe ning vajadusel sobilikud isikukaitsevahendid.
Pakume ettevõttele sobivat kemikaaliohutuse paketti, mis võib sisaldada järgmist:
 • Ettevõttes kasutavate peamiste kemikaalide grupeerimine terviseohtlike omaduste alusel (ohutuskaartide läbivaatamine ja hindamine)
 • Kemikaalide ohutusalase süsteemi loomine
 • Enimkasutatavate kemikaalide ohutuskaartide kohandamine kokkuvõtlikuks ohutusalaseks juhendiks
 • Kemikaalide mõõtmine töökeskkonna õhus
 • Riskianalüüs ettevõttes kasutatavatele kemikaalidele
 • Allkasutajate konsultatsioon, et oleks tagatud REACH-i nõuetekohane teabevahetus tarneahelas
Pakume kemikaali ohutuskaartide tõlketeenust!
 • Eestis kasutatava toote ohutuskaart peab olema eesti keeles.
 • Võtame aluseks kemikaaliohutuse alaste terminite ametlikud tõlked.
 • Tõlke käigus kohandame sisu vastavalt Eestis kehtivale seadusandlusele.
 • Tõlgime ohutuskaarte järgmistest keeltest: inglise-eesti; saksa-eesti; soome-eesti
Võta ühendust ja küsi pakkumist! info@riskiekspert.ee