Kemikaalide ohutus ettevõttes, REACH nõuded

Antud koolitus on sobilik nii täiendõppe vormis töökeskkonnaspetsialistidele (8h) kui ka sisekoolitusena ettevõtetele, kelle töökeskkonnas leidub keskmisel või suuremal hulgal kemikaale ning on soov keskastmejuhte, spetsialiste või ka tervet töötajaskonda kemikaaliohutusalastest nõuetest teavitada.
Standardse koolituspäeva pikkuseks on 8h, vastavalt ettevõtte soovidele võib koolituse maht olla ka suurem/väiksem.
Peamised teemad, mida käsitletakse:
  1. Peamised nõuded kemikaalidega töös. Märgistuse olulisus, ohutuskaartidelt teabe lugemine ja tõlgendamine.
  2. Töötajate väljaõpe ning selle komponendid.
  3. Kemikaalide monitooring ettevõttes, kokkupuute hindamine.
  4. Kemikaalide riskianalüüs, tulemuste integreerimine üldisesse töökeskkonna riskianalüüsi.
  5. REACH määrus, selle põhieesmärk ja olemus.
  6. REACH määrusest tulenevad kohustused allkasutajale.
  7. REACH määruse nõuetekohane teabevahetus tarneahelas.
Koolitust on võimalik tellida vastavalt ettevõtte kemikaalide spetsiifikale – kus näited ning arutelud põhinevad ettevõttes kasutatavatel kemikaalidel. Sellisest koolitusest on praktikas kõige suurem kasu nii juhtidele kui ka töötajatele, sest teoreetilised teadmised seotakse koheselt praktiliste näidetega enda töökeskkonnast.