Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

1 Üldsatted
1.1 Täiendkoolituskeskus Riskiekspert OÜ, registrikood 12916170, on kantud Eesti Hariduse
Infosüsteemi Täiskasvanute Täienduskoolitusasutusena (Täiskasvanuhariduse
majandustegevusteade nr 215011).
1.2 Koolituskeskus pakub töökeskkonnaalaseid praktilisi ja teoreetilisi koolitusi aastaringselt.
1.3 Kvaliteedi tagamiseks lähtub koolituskeskus järgmistest dokumentidest:

 • täiskasvanute koolituse seadus;
 • täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjal täiskasvanute täienduskoolitusasutustele;
 • juhendmaterjalist täienduskoolituse õppekava koostamiseks;
 • täiendkoolituse standard;
 • koolitaja käsiraamat (Andras, 2011);
 • õppemeetodid kõrgkoolis (Sihtasutus Archimedes, 2013);
 • koolituskeskuse õppekorralduse alused;
 • koolitajate kvaliteedi tagamine.

2.1 Koolitusi viivad läbi oma valdkonnas tunnustatud ja pikaaegse kogemusega koolitajaid. Eelistatud on koolitajad, kellel on erialases valdkonnas doktori- või magistrikraad.
2.2 Koolitajad tõendavad vajadusel oma kompetentsust vastavate tõendusdokumentidega
(doktorikraadi või magistrikraadi tõendav kõrgkooli diplom, täiendkoolituste tunnistused või tõendid, koolituste tagasiside kokkuvõtted jne).
2.3 Koolitusel kasutatakse koolitajaid, kellel on koolitajana vähemalt 5 aastat töökogemust.
2.4 Koolitajad tegelevad regulaarselt erialase ning vajadusel pedagoogilise enesetäiendamisega.
3 Õppekavade kvaliteedi tagamine
3.1 Õppekavade koostamisel lähtutakse täiskasvanute koolituse seadusest, täienduskoolituse õppekava koostamise juhendmaterjalist ja täienduskoolituse standardist.
3.2 Koolituskeskuse avalike koolituste õppekavades sisalduvad andmed on järgmised:

 • õppekava nimetus ja õppekavarühm;
 • koolituse eesmärk ja õpiväljundid;
 • sihtgrupp ja õppekeel;
 • õpingute alustamise tingimused, juhul kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppe kogumaht, sealhulgas auditoorse, praktilise ja iseseisva töö osakaal;
 • õppe sisu ja õppemeetodid;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, juhul kui õppekava läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • nõuded õpingute lõpetamiseks ja väljastatavad dokumendid;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi- või töökogemuse kirjeldus.


4 Kliendisuhtluse kvaliteedi tagamine
4.1 Kliente teenindatakse valdavalt eesti keeles. Kui tekib vajadus, siis suheldakse ka vene või inglise keeles.
4.2 Klientide teenindamisel jälgitakse väärtuspõhise suhtluse tavasid ning lähtutakse aususest, avatusest ja abivalmidusest.
5 Õppekeskkonna kvaliteet
5.1 Õppetöö toimub nõuetele vastavates koolitusruumides (üldjuhul need renditakse, va
asutusesisesed koolitused). Koolituskeskus kindlustab, et kõik avatud koolitusteks kasutatavad õppeklassid vastavad tervisekaitse ning töötervishoiu ja -ohutuse nõuetele ja on sisustatud viisil, mis toetab täiskasvanute õppimist.
5.2 Õpperuumid on varustatud kaasaegsete koolitusvahenditega ning koolitaja kasutab
õppevahenditena kaasaaegseid seadmeid (arvuti, dataprojektor, tahvel, markerid jne).
6 Koolituste kohta tagasiside kogumine
6.1 Koolituse järgselt kogub koolituskeskus osalejatelt tagasiside koolituse korralduse, ruumide, koolitaja ja õppe sisu sobivuse kohta.
6.2 Tagasiside võib anda kirjalikult või suuliselt. Tagasiside on võimalik esitada ka anonüümselt.
6.3 Osalejad saavad teha ettepanekuid koolituste paremaks muutmise kohta. Põhjendatud ettepanekuid võtab koolituskeskus arvesse ja teeb vastavad muudatused niipea kui võimalik.