Täiendkoolituste õppekorralduse alused

1 Üldsätted
1.1 Riskieksperdi koolituskeskus korraldab täiskasvanutele suunatud töökeskkonnaalast
täiendkoolitust.
1.2 Oma tegevuses lähtub koolituskeskus järgmistest dokumentidest:

  • täiskasvanute koolituse seadus;
  • täiskasvanute täienduskoolituse kvaliteedi tagamise juhendmaterjal; täiskasvanutetäienduskoolitusasutustele;
  • juhendmaterjal täienduskoolituse õppekava koostamiseks;
  • täiendkoolituse standard;
  • koolituskeskuse õppekorralduse alused.


1.3 Koolituskeskuse poolt läbiviidavad koolitused toimuvad õppetööks sobivates ruumides. Koolitused viiakse läbi kas koolituse tellija ruumides või selleks otstarbeks renditud ruumides.
1.4 Koolituse mahtu arvestatakse akadeemilistes tundides (üks akadeemiline tund = 45 minutit).
1.5 Õppetöö toimub vastavalt kokkulepitud ajakavale ja –sisule. Koolituskeskusel on õigus teha koolituste ajakavas muudatusi. Koolitustele registreerunuid teavitatakse muudatustest viivitamatult.
1.6 Õppetöö toimub eesti, vene või inglise keeles.
1.7 Koolitused toimuvad peamiselt grupis, kuid vajadusel viiakse läbi ka individuaalseid koolitusi.
Sellisel juhul koostatakse individuaalne õppekava.
2 Isikuandmete töötlemine, privaatsustingimused
2.1 Koolitusteenuse osutamiseks kogub koolituskeskus järgmised isikuandmeid:

  • osaleja nimi;
  • vajadusel osaleja isikukood (kui osalejale väljastatakse tunnistus);
  • osaleja kontaktandmed (telefon ja/või e-posti aadress);
  • ettevõtte või asutuse kontaktandmed (telefon, e-posti aadress, juriidiline aadress).


2.2 Kontaktandmeid kasutatakse koolitusmaterjalide, korraldusliku info ja arve edastamiseks.
2.3 Koolituskeskus kaitseb oma klientide privaatsust ning koolituskeskuse tegevus on kooskõlas andmekaitse üldregulatsiooniga. Lähtume isikuandmete töötlemisel seadusega kehtestatud nõuetest.
2.4 Koolituskeskus kasutab tööks arvuteid ja infosüsteeme, mis on unikaalse parooliga kaitstud.
Tööalaseks suhtluseks on kasutusel usaldusväärse teenusepakkuja serveris asuv e-post. 2.5 Koolituskeskuse lektoritel on lepingus sätestatud konfidentsiaalsuse kohustus ja sellest lähtuvalt ka kliendiandmete saladuses hoidmise kohustus.
3 Koolitusele registreerumine ja koolituse eest tasumine
3.1 Koolitusele tuleb eelnevalt registreeruda. Registreerudas saab Riskiekspert OÜ veebilehe kaudu, e-maili teel või telefoni teel.
3.2 Koolitusele registreerumist käsitatakse ühtlasi arve tasumise kinnitusena.
3.3 Koolitusgrupp moodustatakse koolitusele registreerumise alusel. Koolitusgruppide suurused võivad olla erinevad, üldjuhul ei ületa suurus 30 inimest. Erandjuhtudel korraldatakse koolitusi ka suurematele gruppidele.
3.4 Koolituse eest tasumine toimub arve alusel.
4 Koolitusest loobumine ja koolituse ärajäämine
4.1 Kui koolitusele registreerunul ei ole võimalik koolitusest osa võtta, tuleb sellest kirjalikult.
Koolituskeskusele teatada hiljemalt 3 tööpäeva enne koolituse toimumist. Õigeaegsel teatamisel tagastatakse 100% koolituse tasust. Muudel juhtudel õppetasu ei tagastata.
4.2 Koolituse katkestamisel õppetasu ei tagastata.
4.3 Koolituskeskusel on koolitusgrupi mittetäitumisel õigus koolitus ära jätta või edasi lükata. Registreerunuid teavitatakse sellest telefoni või e-posti teel hiljemalt koolitusele eelneval tööpäeval.
4.4 Koolituse ärajäämisel tagastatakse õppetasu täies ulatuses.
4.5 Asutusesisestest koolitustest loobumine ja muutmine toimub erikokkulepete alusel. Kui Riskieksperdi koolituskeskusele tekivad sellega seoses lisakulud, siis kuuluvad need kliendi poolt tasumisele.
Täiendav info: info@riskiekspert.ee